Radonmätning


RADONMÄTNING - v.49 (2019) t.o.m. v.6 (2020)
Radonmätning ska göras i fastigheten och mätdosor kommer delas ut till utvalda lägenheter, under vecka 49. Samtliga berörda lägenheter har blivit informerade, dvs. har du inte blivit kontaktad, berörs du inte av detta. 

ANSVAR
Fastighetsägare ska (enligt miljöbalken 26 kap. 19 §) fortlöpande planera och kontrollera sina fastigheter för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa. Det innebär en skyldighet att mäta radonhalten enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning och att vidta åtgärder mot radon om riktvärdet på 200 Bq/m3(becquerel/kubikmeter) överstigs i en lägenhet.

MÄTTIDEN
För att få ett årsmedelvärde ska långtidsmätningen pågå i minst två månader under eldningssäsong, någon gång mellan den 1 oktober och den 30april.